MCC coach | ledarskap, arbetsmiljö, arbetslag, möten, samtal, samarbete | SundBroCoaching Home

Alla har ansvar

En arbetsplats består av människor som har olika roller och olika ansvar

Många arbetsuppgifter ska utföras och pengar ska tjänas, vad upplever du är er svagaste länk?

Vad upplever du är er svagaste länk?

Ledarskap, Arbetsmiljö, Arbetslag, Möten , Samtal och Samarbete

Nu får du två små uppgifter:
Dra sex linjer under varandra. Skriv 0 till vänster (= miserabelt), skriv 10 till höger
(= strålande). Skatta glädjen för varje arbetsområde ovan från 1-10.

Dra sex linjer under varandra. Skriv 0 till vänster (= miserabelt), skriv 10 till höger
(= strålande). Skatta effektiviteten för varje arbetsområde ovan från 1-10.

Vad ser du nu och vad händer med dig?
Vilket arbetsområde vill du börja med att förbättra?


;

Arbetsområden

För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv först

Hur stor medvetenhet har vi om att vi påverkar andra genom vårt sätt att agera, vilka ord vi använder och hur vi säger saker?

Gandhi sa: ”Vi måste själva vara den förändring vi vill se hos andra”.

Om vi verkligen skulle omfamna det som han menar, vilket uttryck skulle det få i vår egen vardag?

Chef

Vilken sorts ledare vill du vara?

Vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap?

Vad vill du att andra ska säga om ditt ledarskap?

Medarbetare

Vem vill du vara som anställd?

Vilken sorts ledare vill du helst bli ledd av?

Hur vill du leda dig själv?

Det bästa ledarskapet är när vi själva eller andra agerar i samklang med de grundläggande värderingar vi är uppbyggda av. Det som händer när vi inte är i samklang med vårt inre eller med gruppen, är att vi blir frustrerade. Får detta pågå så smyger sig resignationen in. Resultatet av en tids resignation skapar cynism. Att förändra denna inre och yttre miljö kräver ett medvetet ledarskap både av chef och av medarbetare.

Att leda är en konst – ANLITA SundBroCoaching

om ni är trötta på att fastna i gamla hjulspår och läcka energi på att göra brandkårsutryckningar. Lär er om de grundläggande principer som styr över vårt tänkande och agerande när vi ska göra nya saker och vilka verktyg som hjälper oss förbi det som brukar stoppa oss.

Resultatet blir att ni vet vilka verktyg ni ska använda och hur ni ska gå tillväga för att uppnå det ni önskar, på ett både enklare och snabbare sätt. Desto mer ni använder verktygen ju skickligare blir ni, vilket gör att ni i större utsträckning lever i samklang med den ni genuint är. Detta är en av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik.


En av grundbultarna på en arbetsplats är Arbetsmiljön

Ju klarare och tydligare uppdraget är, vilka spelregler som gäller och vad nyttan är, desto mer engagemang, kreativitet och glädje skapas. Alla i företaget spelar i samma lag, på samma planhalva. Vad skulle kunna hända om vi agerade utifrån den vetskapen, på riktigt?

Den 31 mars 2016 började en omarbetad författningssamling angående arbetsmiljön att gälla

(AFS 2015:4)

I stället för "Psykosocial arbetsmiljö" heter det nu "Organisatorisk och social arbetsmiljö". Det räcker inte längre att bara ha en arbetsmiljöpolicy, utan den ska göras brukbar och vara levande i vardagen, allt för att främja en god arbetsmiljö och hälsa, både psykiskt och fysiskt. Arbetsgivaren ska ge förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Men ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker inte av sig självt. Alla på arbetsplatsen, oavsett roller, måste dra sitt strå till stacken. Detta innebär att alla ställer sig frågan: Vad är mitt bästa att bidra med för att arbetsplatsen ska vara den bästa plats att arbeta på?

Arbetsmiljö

Hur skulle det vara att vara anställd på en arbetsplats där alla stöttar varandra till 100% och ingen blir utelämnad?

Vad skulle kunna hända med både dig och arbetsplatsen?

Vi är varandras arbetsmiljö!

Vi behöver kontinuerligt träna vår förmåga att vara medvetna om att det vi tänker, säger, känner och gör alltid påverkar andra på något sätt. Ett systematiskt och målmedvetet arbete om vilka spelregler som gäller för en god arbetsmiljö och hur alla spelar spelet på allra bästa sätt, oavsett roller, är kärnan i all framgång. Vinsten är bland annat framgång på ett enklare vis och en hållbar psykisk och fysisk hälsa.

Att vara framgångsrik – ANLITA SundBroCoaching

när ni vill gå förbi de hinder som brukar stoppa er för att nå de resultat ni längtar efter. Få tillgång både till de verktyg som hjälper er att ta er dit ni vill och möjligheten att träna upp förmågan som gör att vardagen blir enklare. Hemligheten är att träna upp sin förmåga att kontinuerligt använda verktygen och gör det man säger man ska göra. Detta är en av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik.

Resultatet blir mindre energiläckage som pengar, tid och fysisk ork. Istället främjas både den psykiska och fysiska hälsan.


Skulle du vilja vara med i ett arbetslag där ni stöttar varandra till 100%

där alla är delaktiga och ingen blir utelämnad?

Vilka verktyg har ni och tränar ni de färdigheter som gör att ni spelar det spel som ni verkligen vill och får det resultat som ni förväntar er?

Arbetslag

Vi är alltid i ett samspel med varandra. Vår förmåga att hantera mellanmänskliga relationer styr över vad vi åstadkommer tillsammans. Ju tydligare vårt uppdrag är, desto enklare är det att fördela arbetsuppgifter, ansvar och samspela för att uppnå det resultat vi vill ha.

Framgångsrika arbetslag

Som allt annat i livet måste vi människor lära oss saker, träna på det för att bli duktiga och förfina förmågan.
Vad är det vi behöver kunna och bli duktiga på för att verka i ett framgångsrikt arbetslag?
Vi behöver bland annat bli medvetna om hur vi hanterar vårt självledarskap, att våra attityder styr vårt beteende och att den enda vi kan förändra är oss själva.
Förutom tydliga spelregler behöver vi också förstå att det krävs beslutsamhet, tid och träning för att forma ett framgångsrikt arbetslag.

Samhörighet och samarbete – ANLITA SundBroCoaching

när ni vill ta steget att omforma era arbetslag från att vara bra till att vara mästerliga. Gamla kunskaper behöver putsas upp, nya behöver komma till och det viktigaste är att det vi säger vi ska göra ska vara brukbart i vardagen. Det ska synliggöras och användas. Om inte, så är det inget vi ska spilla varken tid, pengar eller ork på.

Resultatet blir en klarare och tydligare arbetsplats för ni vet varför ni gör ert arbete och vad det syftar till. Tillit, trygghet och samhörighet växer vilket främjar kreativitet och hälsa. Detta är en av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik.


Hur många gånger per vecka är du på möten där du egentligen inte vet vad mötet syftar till och vad du ska ha med dig ut från mötet?

Om det är så, är det heller inte så konstigt att vi många gånger varken är förberedda eller aktiva under mötet. Många gånger kan vi känna oss obekväma för vi är osäkra på vad som krävs av oss eller att vi tycker det tar för mycket tid från arbetet. Låt mig få använda ”spela en match” som metafor. Att delta i ett möte på arbetsplatsen generellt sett innebär att vi spelar en match och alla spelar i samma lag. Det finns lösningar som gör att möten blir till det de är avsedda för – framgång, resultat, samspel och glädje, med andra ord kraftfull energi!

Tydliga spelregler– ANLITA SundBroCoaching

när ni vill skapa era spelregler. Det är alltid roligare att spela ett spel där man kan spelreglerna och kan fokusera på att träna upp sin förmåga att hitta de bästa strategierna och lösningarna för att komma i mål.

Resultatet blir att ni kommer att spara både tid och pengar, öka er kretivitet och vitalitet, bättre samspel och support och inte minst – mycket mer glädje när ni ”gör mål”. Att veta vad som ska göras, när och hur är en av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik.


Samtalet, att tala samman, är ett av flera sätt som vi kommunicerar på

Vi kan inte alltid välja vem vi pratar med men vi väljer alltid vem vi själva vill vara i mötet med den andra. Medvetet eller omedvetet, så ÄR vi. Frågan blir: Vem är jag villig att vara i samtalet med den andra?

Att prata och säga saker är så självklart för oss att vi många gånger inte tänker på hur vi påverkar den vi pratar med eller vilken påverkan vi har på omgiviningen, eller den på oss. Ett sätt att veckla ut och se vem man i sanning är, kan vara att anlita en certifierad coach. Där lär du dig se skillnaden mellan att agera utifrån din oro, som är ett naturligt tillstånd, eller utifrån ditt självklara jag, hjälten i dig.

Skulle det vara okej att komma förbi självtvivlet och agera utifrån den du i sanning är?

Samtal som medvetandegör

Ett samtal sker av olika anledningar. Samtalet har initierats av någon, det finns en anledning till det och meningen är att ett resultat ska ske. Oavsett om du är chef, medarbetare eller arbetskollega så är din egen medvetenhet om dig själv, situationen och det resultat ni vill uppnå essentiellt för att samtalet ska skapa ett resultat utöver det vanliga.

Det krävs mod att se igenom sina egna förutfattade meningar, både om sig själv och den andra.

Det krävs mod att se sin oro och vara obekväm, men ändå genomföra ett klargörande samtal.

Det krävs mod att vara villig att samtala om att bryta hindrande tankemönster.

Det krävs mod att vara villig att skapa nya hjärnvägar och nya beteenden som hjälper oss att vara den vi i sanning är.

Skapa resultat genom medvetet beteende – ANLITA SundBroCoaching

när ni vill göra er värdegrund synlig och brukbar i er vardag. När ni vill att besökare eller kunder säger: ”Det här vill vi vara en del av”. Eller när ni vill omskapa er atmosfär och arbetsmiljö till att vara öppen, glädjefylld, respektfull och kreativ.

Resultatet blir att förutsättningen ges till alla som deltar att stötta varandra till hundra procent och att ingen blir utelämnad. Förlängningen av det resultatet blir att sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukfrånvaron minskar, vilket är en av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik.


Samarbete är vägen till framgång

Det börjar med ditt samarbete med dig själv.

De strategier du har idag, hur väl fungerar de i verkligheten?

Skulle du önska att det var lättare att samarbeta? Vilken roll brukar du ta i ett samarbete?

Brukar ni hedra varandra och celebrera framgångar?

Samarbete

Det ställer höga krav på oss att hantera mellanmänskliga relationer i de grupper vi ingår i. Vem är jag villig att vara i samspelet med andra?

Samarbete ingår på alla nivåer. Samarbete är väsentligt för både resultat och framgång oavsett om det gäller bara en individ eller flera. Om vi använder metaforer från idrottsvärlden så är de framgångsrika lagen de som lyckas samarbeta bäst och utnyttja varandras styrkor till att enade göra en insats. Som enskild idrottsutövare sker också ett samarbete. Under prestationens utövande syns inte detta, men lika fullt ingår de i ett sammanhang. Ett sätt att låta kuggarna samarbeta på allra bästa vis är att låta tydlighet och klarhet finnas kring roller, ansvar, delaktighet, att göra sitt bästa och göra andra bra. Chefens eller ledarens arbetsuppgift är att ha en övergripande kontroll på att allt och alla har förutsättningen att göra sitt bästa under resan till målet.
Vem stöttar chefen att vara det bästa stöd till personalen?

Vem är jag och vem är jag villig att vara – som chef, som medarbetare?

Vi kan inte ensamma förändra ett samarbete, samverkan eller arbetsmiljö. Men det vi vet är att all förändring börjar med oss själva. Om vi vill förändra, vad är det då för mönster vi inte längre ska ge vår näring? Hur vill jag att ett samarbete ska fungera? På vilket sätt vill jag att relationerna skapar energi?
Vem är jag villig att vara på mitt arbete?
Öppenhet, ärlighet och empati är grundbultar i relationer och samarbete. Vad behöver var och en av oss utveckla och växa i för att ge näring till en god arbetsmiljö?

Växa i samarbete – ANLITA SundBroCoaching

när ni vill omforma de strukturer och mönster som råder på er arbetsplats och som inte längre gagnar helheten. Eller när ni vill lyfta bort slöjan från de informella energiläckande antaganden som är en grogrund för sjukskrivningar och missnöje.

Resultatet blir att kreativiteten återvänder och glädjen över att få dela framgångar och ge varandra support och hjälp gör oss friskare. Fokus flyttas från det som inte fungerar och vad som är fel, till vad nästa framgångsrika steg är att ta och vilka mål vill vi ha. Fokus ligger på att säkerställa att visionen är levande och arbetsinsatserna ligger i linje med den. En av grundbultarna i att vara ekonomiskt framgångsrik är att låta samklangen ljuda.


Läs mer om vilka coachingstjänster SundBroCoaching erbjuder© SundBroCoaching,  info@sundbrocoaching.se       SBC-panelwebbyrå:   www.webstudio-aniara.se